Reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim
   Nikola Gažíová - .dobodky

   IČ: 52775615

   DIČ: 1086795809

   so sídlom: Vieska 300, Považany

   zapísanej u OU-NM-OZP-2019/013435-2
   
č živnostenského registra 320-20528 

   kontaktné údaje:
   email: info@dobodky.sk
   
tel. +421918072696

   a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.dobodky.sk (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

  2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky uplatnenia nárokov z vád kúpeného tovaru, práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou a odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho.
  3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
 2. Reklamácia

  1. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie:

   - v dôsledku nesprávneho použitia tovaru,
   - nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
   - v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
   - v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu
   - výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.
   - záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

  2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, bezodkladne nás prosím kontaktujte e-mailom na info@dobodky.sk alebo telefonicky, na čísle +421918072696. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutí do zásielky, ihneď skontrolujte s prepravcom obsah zásielky a spíšte protokol o zistených chybách. Kópiu Protokolu spísaného s prepravcom si ponechajte a zašlite nám ju spolu s reklamáciou poškodeného tovaru.

   Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom. Kupujúci je po prevzatí povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

  3. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo elektronickou poštou. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

   - kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

   - predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
   - komu je reklamácia adresovaná,
   - účet kupujúceho na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru
,
   - dátum podania reklamácie,

   - podpis kupujúceho.


  4. Reklamácia poškodeného alebo chýbajúceho tovaru musí byť uplatnená do 48 hodín od doručenia. Neskoršie uplatnené reklamácie poškodeného tovaru alebo chýbajúceho tovaru nebudú uznané. K reklamácii tovaru poškodeného pri preprave musí byť priložená kópia Protokolu spísaného s prepravcom.

  5. K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

  6. Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

  7. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

  8. Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby.
   Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

  9. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

  10. Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  11. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
   - pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho

   - pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.  12. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov apod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 3. Záverečné ustanovenia

  1. Pre všetky sporné vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tento Reklamačný poriadok platí právny poriadok Slovenskej republiky.
  2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
  3. Tento „Reklamačný poriadok“ vstupuje do platnosti dňom 22.6. 2020.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto „Reklamačného poriadku“.
 4. Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@dobodky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Považanoch, dňa 1.6. 2020

Niečo o nás

.dobodky

Kvety a dekorácie sú naša záľuba a preto pre vás od roku 2019 vyrábane dekorácie na každú príležitosť .dobodky

Pre zákazníkov

Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Spracúvanie osobných údajov
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kontaktné údaje

Nikola Gažíová - .dobodky
Vieska 300
Považany
916 26

IČO: 52775615
DIČ: 1086 795 809
Nie som platca DPH.

+421 (0) 918 072 696
info@dobodky.sk

Sociálne siete

instagram

Napíšte nám

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Vaša správa