Všeobecné obchodné podmienky

 1. Údaje o prevádzkovateľovi www.dobodky.sk, ďalej len „predávajúci“.

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
   Nikola Gažíová - .dobodky
   IČ: 52775615
   DIČ: 1086795809
   so sídlom: Vieska 300, Považany
   zapísanej u OU-NM-OZP-2019/013435-2 č živnostenského registra 320-20528
   kontaktné údaje:
   email: info@dobodky.sk
   tel. 421918072696
  2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
  3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  4. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
  5. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 2. Objednávanie

  1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.
  2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
  3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.
  4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
  5. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
  6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 3. Informácie o tovare a cenách

  1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
  2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.
 4. Platby

  1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Predávajúci nie je platcom DPH.
  2. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.
 5. Dodacie podmienky

  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu.
  2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
  3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
  4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na info@dobodky.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).
 6. Doručenie tovaru

  1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.
  2. Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
   Doručenie na Slovensku - úhrada za tovar je možná platbou vopred na účet alebo dobierkou pri prevzatí tovaru.
   Je možné vybrať si z troch spôsobov doručenia a to na pobočku zásielkovne, doručenie na pobočku slovenskej pošty, doručenie kuriérom priamo na adresu.
   Cena dopravy sa líši v závislosti od objednaného tovaru.

   SLOVENSKO – platba vopred zásielkovňa slovenská pošta kuriér
   Svadobné doplnky 2,20 € 2,70 € 4,70 €
   Vence 3,30 € 3,50 € 4,70 €
   Výrobky z dreva 4,60 € 4,60 € 6,00 €

   SLOVENSKO - dobierka

   zásielkovňa

   slovenská pošta

   kuriér

   Svadobné doplnky

   3,70 €

   4,20 €

   6,20 €

   Vence

   4,80 €

   5,00 €

   6,20 €

   Výrobky z dreva

   6,10 €

   6,10 €

   7,50 €

   Doručenie do Českej republiky - úhrada za tovar je možná iba platbou vopred na účet.
   Je možné vybrať si z dvoch spôsobov doručenia a to na pobočku zásielkovne, alebo doručenie kuriérom priamo na adresu.
   Cena dopravy sa líši v závislosti od objednaného tovaru.

   ČESKO – platba vopred

   zásielkovňa

   kuriér

   Svadobné doplnky

   4,50 €

   5,50 €

   Vence

   4,50 €

   6,50 €

   Výrobky z dreva

   6,00 €

   8,00 €

   Doručenie do krajín vrámci EURÓPY – úhrada za tovar je možná iba platbou vopred na účet. Tovar do krajín vrámci Európy posielame výlučne priamo na adresu kuriérom.
   Cena dopravy sa líši v závislosti od krajiny a objednaného tovaru.

   krajina

   Svadobné doplnky

   Vence

   Výrobky z dreva

   Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko

   7,00 €

   8,00 €

   11,00 €

   Chorvátsko, Nemecko, Lotyšsko Slovinsko, Ukrajina

   9,00 €

   10,00 €

   13,00 €

   Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko

   13,00 €

   14,00 €

   18,00 €

   Grécko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia

   16,00 €

   19,00 €

   26,00 €

  3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.


  4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.


  5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

  1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


  2. Tovar na vrátenie musí byť:
   a) nepoškodený,

   b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

   c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


  3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).


  4. Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

   a) prevziať tovar naspäť,
   b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.


  5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.V Považanoch, dňa 1.6. 2020

Niečo o nás

.dobodky

Kvety a dekorácie sú naša záľuba a preto pre vás od roku 2019 vyrábane dekorácie na každú príležitosť .dobodky

Pre zákazníkov

Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Spracúvanie osobných údajov
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kontaktné údaje

Nikola Gažíová - .dobodky
Vieska 300
Považany
916 26

IČO: 52775615
DIČ: 1086 795 809
Nie som platca DPH.

+421 (0) 918 072 696
info@dobodky.sk

Sociálne siete

instagram

Napíšte nám

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Vaša správa