Spracúvanie osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľ

  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dobodky.sk
  Nikola Gažíová - .dobodky
  IČ: 52775615
  DIČ: 1086795809
  so sídlom: Vieska 300, Považany
  zapísanej u OU-NM-OZP-2019/013435-2
  č živnostenského registra 320-20528

  týmto prehlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom.

  Osobné údaje, ktoré od Vás potrebujeme sú: Titul, Meno, Priezvisko, Adresa, Adresa na doručenie tovaru, Kontaktné telefónne číslo, E-mail.
  V prípade, ak tovar objednávate na firmu, je potrebné doplniť Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.

 2. Účel spracúvania osobných údajov

  Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie e-shopu, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte.

  Vaše osobné údaje využívame na. vedenie účtovníctva. Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov

  Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi

  Vaše osobné údaje využívame na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.
  Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača.
  Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org

 3. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

  Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
  Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@dobodky.sk
 4. Doba uchovávania osobných údajov

  Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.
 5. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje onej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo vymazanie svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) výmaz jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) výmaz jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) obmedzenie spracúvania osobných údajov
  i) na prenosnosť osobných údajov,
  j) na začatiekonania na ochranu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov

Niečo o nás

.dobodky

Kvety a dekorácie sú naša záľuba a preto pre vás od roku 2019 vyrábane dekorácie na každú príležitosť .dobodky

Pre zákazníkov

Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Spracúvanie osobných údajov
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kontaktné údaje

Nikola Gažíová - .dobodky
Vieska 300
Považany
916 26

IČO: 52775615
DIČ: 1086 795 809
Nie som platca DPH.

+421 (0) 918 072 696
info@dobodky.sk

Sociálne siete

instagram

Napíšte nám

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Vaša správa